Ana Sözleşme | Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği

Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği (TÜRKKENT)

 

 

BÖLÜM I


KURULUŞ, BİRLİĞİN ADI, SÜRESİ

MADDE 1. Bu Ana sözleşmede adlan ve merkezleri yazılı konul kooperatifleri birlikleri, bir araya gelerek 1163 sayılı Kooperatifler Yasası hükümlerine uygun olarak 'Sınırlı Sorumlu Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği' adı al¬tında bir Merkez Birliği kurmuşlardır. Merkez Birliğinin kısa adı TÜRKKENT'dir. Merkez Birliğinin süresi 30 yıldır. Bu süre sonunda Genel Kurul'ca feshine karar verilmezse süre 30 yıl daha uzamış sayılır.
Merkez Birliğinin çalışma alanı Türkiye, merkezi ise Ankara'dır. Merkez Birliği gerek görüldüğünde yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. Bu şubeler. Merkez Birliğinin sicil kaydına atıf yapılarak bulundukları yerlerin ticaret siciline tescil olunurlar.

 

BÖLÜM II


BİRLİĞİN AMACI VE ÇALIŞMA ALANLARI

MADDE 2. Merkez Birliğinin amacı, ortak birlik ve kooperatiflerin yararlarını korumak, amaçlarını gerçekleştirmeleri için çalışmalar yapmak, ortak kooperatif kuruluşların çalışmalarını denetlemek, eşgüdümü sağlamak, verimliliğini arttırmak, dış ülkelerle ilişkilerini düzenlemek konut ve kent kooperatifçiliğinin gelişimine katkıda bulunmaktır. Bu amaçlan gerçekleştirmek üzere Merkez Bir liginin üstlendiği çalışma alanları şunlardır:


1) Kent kooperatifçiliği hareketinin ülke çapında yaygınlaşmasına ve gelişmesine katkıda bulunacak politikaları, yaklaşım biçimlerini ve ilkeleri belirleme yönünde çalışmalar yapmak

 

2) Kentleşme, barınma ve konut sorunlarının çözümüne yönelik politikaların oluşturulmasına, belirlenmesine ve uygulanmasına katkı sağlayacak yönde çalışmalar yapmak,


3) Konut kooperatiflerinin ve üst örgütlerinin hem konut edinmede hem de ortaklarının kentsel yaşamın bütün olanaklarından yararlanma ve kentin iktisadi, toplumsal, kül¬türel dinamiklerine etkin olarak katkıda bulunmalarını sağlayıcı sürekli örgütler niteliğine kavuşturulmasında yardımcı olmak,


4) Konut büyüklüklerinin belirlenmesinde yalnız iktisadi ölçütlerin değil, gelenek ve göreneklerle ilgili yöresel farklılıkların gözetilme zorunluluğundan hareketle, yapıya uygun projelerin hazırlanmasını özendirmek ve desteklemek,


5) Türkiye'nin konut gereksinmesinin karşılanmasında yeterli ile maliyeti düşük arsa sağlanması için, merkezi ve yerel yönetimlerle sivil toplum örgütleri arasında işbirliği ve es güdümün sağlanmasına katkıda bulunmak


6) Kentsel kooperatifçilik uygulamalarından sağlanan bilgi ve deneyimlerden yararlanılması için bilgi bankası oluşturmak


7) Ortak birliklerin çalışmalarının düzenli ve verimli olmasını sağlamak üzere kooperatifçilik, konut ve kentleşmeyle ilgili yayınlan izlemek, bu konularda ortakları bilgilendirmek ve yayınlar yapmak,


8) Kent kooperatiflerinin ortaklarını, yöneticilerini ve çalışanlarını eğitmek; yurt içinden ve dışından burslar sağlamak, kooperatif çalışmalarla gelişen ve değişen toplumun gereksinmeleri arasında uyum sağlamada kullanılmak üzere araştırmalar yapmak, bu amaçla Kent Kooperatifçiliği Arastama ve Eğitim Birimi kurmak; bu yönde çalışan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu tür çalışmaları desteklemek,


9) Kent kooperatiflerinin tüm işleyiş aşamalarında güvenilir bir nitelik kazanmaları için sürekli denetim gerekli olduğundan Birlik düzeyinde denetim organlarının oluşturulmasına ve adı geçen birimlerin, yönetsel, parasal ve teknik açıdan gelişmelerine yardımcı olmak,


10) Ortak Birliklerin hukuki sorunlarının çözülmesine yönelik olarak merkezi hukuk bürosu oluşturmak,


11) Bir özdenetim anlayışı uyarınca ortak Birliklerin hesap ve işlemlerini denetlemek için teftiş kurulu oluşturmak,


12) Ortak birliklerin yurt içi ve yurt dışı kredi arayışlarında ve gerektiğinde birliklerin finansman gereksinmelerini karşılamak üzere yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan kredi sağ¬lamalarında yardımcı olmak,


13) Kooperatifler Bankasının kuruluşuna önderlik etmek, kurulması halinde ortak olmak,


14) Gerekliğinde birliklerin ve bağlı kooperatiflerin kullanacakları ortak yapı elemanlarını ürütmek için sınai yatırımlara girmek, aynı amaçla kamu ve özel kuruluşlarla ortaklıklar kurmak, her türlü yapı elemanları ve malzemeleri, iç ve dış alım-satım konularında faaliyetlerde bulunmak, yurt içi ve yurt dışı firmaların temsilciliklerini üstlenmek, bu amaçlar için şirketler kurmak, kurulmuş şir¬ketlere ortak olmak ya da devir almak, bu konularda gerekli diğer işlemleri yapmak,


15) Gerektiğinde Merkez Birliğinin ve Ortak Birliklerin gereksinmelerini karşılamak üzere konut, sosyal tesis ve öteki yatırımlar için taşınmaz mallar almak, salmak, ipotek etmek, mevcut kaynakların değerlendirilmesine yönelik menkul mallar almak ve satmak vakıf kurmak bu konularda gerekli işlemleri yapmak,


16) Ortak Birliklerle Merkez Birliğinde çalışan personelin toplumsal güvenlik ve çalışma koşullarını iyileştirici çalışmalar yapmak,


17) Gerektiğinde Ortak Birliklerin tüm sigorta hizmetlerini üstlenmek üzere sigorta şirketi kurmak, ortak olmak ya da sigorta acenteliği yapmak,


18) Merkez Birliğinin kent kooperatifçiliği amaçları ve çalışma alanları yönünde girişeceği işlevlerinin gerektirdiği durumlarda fonlar oluşturmak ve işletmek,


19) Türkiye Milli Kooperatifler Birliğine üye olmak,


20) Uluslararası düzeyde genel amaçlar doğrultusunda ilişkiler kurmak Uluslararası Kooperatifler Birliğine, kentleşme, konut ve kredi ile ilgili diğer uluslararası kuruluşlara üye olmak,


21) Merkez Birliği'nin amaçlan doğrultusunda gerekli her türlü diğer işleri ve çalışmaları yapmak. 

 

BÖLÜM III


MADDE 3. Merkez Birliğinin ortak sayısı sınırsızdır. Ancak kuruluşla en az 7 Birliğin bir araya gelmesi zorunludur. Aşağıda nitelikleri belirtilen kooperatif birlikleri Merkez Birliğine ortak olabilirler.


a) Türkiye Cumhuriyeti sınırlan içinde bulunmak, konut kooperatifleri Birliği olarak kurulmuş olmak,
b) Amaçlan ve çalışma alanları aynı olan başka bir Merkez Birliğine ortak olmamak,
c) Ana sözleşmelerinde bu yönde hüküm bulunmak ve Genel Kuruldan katılma karan almış olmak. Kuruluşta Ana-sözleşmeyi imzalayan Birliklerin Ana sözleşmelerinde bu doğrultuda hüküm bulunması ve Yönetim Kurullarından katılma karan almış olmaları yeterlidir
d) Merkez Birliğinin An as özleşmesini ve uygulamasını tüm hak ve ödevleri İle birlikte kabul ettiğini bildiren bir ta-

e) Merkez Birliği Genel Kurulunca saptanan ölçütlere ve niteliklere sahip olmak

ORTAKLIĞA GİRME

MADDE 4. Kurucu Birlikler dışında ortaklık, Merkez Birliğinin Yönetim Kurulu kararı ile olur. Ancak, Birliğin ortaklık başvurusu ile Merkez Birliğine ortaklığı 3 ay içerisinde sonuçlandırılır, merkez Birliğine bu sürenin sonunda ortak olarak kabul edilmeyenlerin gerekçeli kararı bir ay içerisinde yazılı olarak ilgili Birliğe bildirilir. Ortaklık baş¬vurusu reddedilen Birlik yeniden Genel Kurul'a sunulmak üzere Merkez Birliğine başvurabilir. Genel Kurul'un bu konuda vereceği karar kesindir.


ORTAKLIKTAN ÇIKMA

MADDE 5. Ortak Birlikler Genci Kurullarından alacakları karara dayanarak hesap yılı içerisinde ve en az altı ay önce yazılı olarak başvurarak Merkez Birliği'nden çıkabilirler. Ancak ortaklıktan çıkma hakkının kullanılması için Merkez Birliğinde en az bir yıllık ortaklık süresinin geçmesi gereklidir. Hesap tasfiyesi bu süreden sonraki iki yıl içerisinde sonuçlandırılır.


ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA

MADDE 6. Yasa. Ana sözleşmeye uymayan, taahhütlerini ve ödemelerini zamanında yerine getirmeyen birlikler. Merkez Biricinden çıkarılır. Ortaklıktan çıkarılma Merkez Birliği Yönetim Kurulunun kararı ile olur.


Çıkarılma kararının onaylı bir örneği, 10 gün içerisinde noter kanalıyla ilgili birliğe tebliğ edilir. Ortak Birlik çıkarılma kararının kendisine tebliğinden itibaren 3 ay içerisinde iptal davası açabileceği gibi ilk Genel Kurul'a sunulmak üzere Yönetim Kuruluna başvurarak da itiraz edebilir. Genel Kurulun bu konuda alacağı karar kesindir. Genel Kurulca verilecek karara karşı itiraz davası hakkı sakildir. ÇIKAN VEYA ÇIKARILAN BİRLİKLERLE


HESAPLAŞMA

MADDE 7. Bu Ana sözleşme gereğince çıkan veya çıkarılan ortaklarla hesaplaşma, ayrıldıkları yılın bilanço ve netice hesaplarının Genel Kurulca kabulünden 3 ay sonra yapılır. Çıkan ve çıkarılan ortakların Merkez Birliğinin tesis bedellerine iştirakleri ile ödenmiş sermayesi dışında, Merkez Birliğinin mallan ve yedek akçeleri üzerinde bir haklan kalmaz Merkez Birliğinin varlığını tehlikeye düşürecek nitelikte ise ödemeler, iki yılı aşmamak üzere geciktirilebilir. Çıkan veya çıkarılan ortakların alacak ve hakları, bunları isteyebilecekleri günden başlayarak beş yıl geçmekle zaman


MERKEZ BİRLİĞİNE TEKRAR GİRME

MADDE 8. Merkez Birliğinden çıkan ya da ortaklıktan çıkarılanlar çıkma ya da çıkarılma nedenlerinin ortadan kalkması halinde Merkez Birliğine yeniden başvurabilirler ve Yönetim Kurulu kararı ile ortaklığa alınabilirler.

 

BÖLÜM IV


SERMAYE

MADDE 9. Merkez üye, ortak Birliklerin yüklendikleri paylar tutarından ibaret olup, değişebilir miktardadır. Kuruluşta sermayenin peşin ödenmesi gereklidir. Sermayenin en az haddi 35.000.000 TL.dir.


PAYLAR

MADDE 10. Merkez Birliğinin sermayesi 100.000 TL.'lık paylara ayrılmıştır ve her Birliğin 50 pay alması zorunludur. Taahhüt edilen sermayenin 1/4'İ1 peşin ödenir. Aynî sermaye konabilir. Bu durumda kooperatifler kanununun 20., 21., 22., maddeleri uygulanır.


AİDATLAR-HİZMET KARŞILIĞI ÜCRET VE YTIRIMLARA KATILMA PAYI

MADDE II Merkez Birliği amaçlarını gerçekleştirmek üzere gereksinim duyduğu kaynağın bir kısmını Birliklerden on Genel Kuruldaki birey el ortak ayıları ile orantılı olarak alınacak aidatlardan karşılar Aidat miktarı, Merkez Birliği Genel Kurulunca saptanır
Merkez Birliği Birliklere kendi özellerinde vereceği hı? metler karşılığında miktarı genel kurulca saptanacak bir ücret alır

 

Merkez Birliği 2 maddede belirtilen amaçları doğrultu unda yöneleceği girişimler için Genel Kurul karan ile iktisadi kuruluşlar kurabilir ve ortağı Birliklerden yatırımlara
katılma payı alabilir


EK ÖDEME YÜKLEMİ

MADDE 12. Bilanço açıklarını kapatmak üzere Ortak Birliklerden ek ödemeler istenebilir. Ek ödeme miktarı bilanço açığını ve her halde her Birlik için sermaye payının 10 katını geçemez. Aidat, hizmet karşılığı ücret ve diğer ödentilerdeki artışlar ek ödeme yüklemi değildir. Ek ödemelere Merkez Birliği Genel Kurulu'nca karar verilir. ORTAK BİRLİKLERİN SORUMLULUĞU
MADDE 13. Merkez Birliği'nin borçlarına karşı ortak birliklerin sorumluluğu, yüklendikleri ortaklık payları ve ek ödemi yükümlülükleri ile sınırlıdır.


MERKEZ BİRLİĞİNİN ORGANLARI

MADDE 14. Merkez Birliğin organları şunlardır.

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetçiler

 

BÖLÜM V


GENEL KURUL

MADDE 15. Merkez Birliğinin en yetkili organı Ortak Birliklerin temsilcilerinden oluşan Genel Kuruldur. Genel Kurul'a Yasa ve Ana sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiren Ortak Birlikler temsilci gönderirler. Temsilciler, Birlik Genel Kurulları tarafından seçilirler. Temsilcilerin mazeretleri nedeni ile kanlamadıkları Genel Kurullara yedek temsilciler Yönelim Kurullarından aldıkları karar ile katılırlar.


TEMSİLCİ SAYISI

MADDE 16. Merkez Birliği Genel Kurul'una, Ortak Birlikler, ortakları kooperatiflerin bireysel ortak sayılarına göre; ,

49 - 1.000'e kadar olan Birlikler 2,

1.001 - 2.000'e kadar olan birlikler 3,

2.001 - 3.000'e kadar olan birlikler 4,

3.001 ve üzeri olan Birlikler 5,

temsilci gönderirler.


Ortak Birlikler, kendi Genel Kurullarında, Merkez Birliğine gönderecekleri asil temsilci kadar yedek seçerler. Temsilciler ve yedekleri Ortak Birliklerin Genel Kurullarında 4 yıl süre ile Genel Kurula kanlan temsilciler arasından seçilir ve bu temsilcilerin adlan ve adresleri Merkez Birliğine ivedilikle bildirilir. Her temsilcinin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır.


GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 17. Genel Kurul'un görev ve yetkileri şunlardır;

 1. Yönetim Kurulu'nun yıllık çalışmalarına yön verecek temci stratejileri, toplumsal, iktisadi, yönetsel, mali politika ve il¬keleri belirlemek,
 2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan kısa ve uzun dönemli plan ve programlan görüşmek, incelemek ve onaylamak,
 3. Yönetim Kurulu'nca hazırlanacak bilanço, gelir-gider farkı hesapları ile yıllık çalışma raporlarını incelemek ve onaylamak,
 4. 4. Yönetim Kurulu Üyelerini ve Denetçileri seçmek, aklamak ya da azletmek,
 5. Yönetim Kurulu ile Denetçilere verilecek ücret ya da hakkı huzur ile harcama bütçesini görüşmek, karara bağlamak, fi. Ortaklığa giriş talebi kabul edilmeyenler ve çıkarılan Birlikler hakkında karar vermek,
 6. Ana sözleşmede yapılması öngörülen değişiklikler hakkında karar vermek,
 7. Yasa ve Ana sözleşmeden doğan diğer hususlarda karar vermek.


GENEL KURUL TOPLANTILARI VE YERİ

MADDE 18. Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

a)      Olağan Genel Kurul Toplantısı: Genel kurul yönetim kurulunun belirleyeceği cırlak birliklerin olduğu il ve il¬çelerde toplanır. Olağan Genel Kurul Toplantısı her yıl bilanço yılını (takip eden altı ay içine Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine yapılır. Yönetim Kurulu zamanında bu görevi yapamadığında Denetçiler tarafından veya dört Ortak Birlikten az olmamak üzere. Ortak Birlik sayısının 1/10'unun yazılı isteği üzerine Genel Kurul toplantıya ça¬ğırılır. Yönetim Kurulu bu isteği en az 10 gün içerisinde yerine getirmediğinde istek sahiplerinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na başvurusu üzerine veya doğrudan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca Genel Kurul toplantıya çağrılabilir. Çağrılmadığında ise, işlek sahipleri mahalli mahkemeye başvurarak Genel Kurul'u toplantıya çağırma izni ala¬bilirler.

b)      Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı: Birlik merkezinin bulunduğu il'de ya da ve ortak birliklerin bulunduğu il ve ilçelerin birinde yapılır. Gerekliğinde Yönetim Kurulu, zorunlu durumların ortaya çıkması halinde Denetçiler ve Olağan Genel Kurul'u çağırmaya yetkili olanlar, madde metnindeki şekil ve surette Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya çağırabilirler.


GENEL KURUL'LARA ÇAĞRI

MADDE 19. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına çağrı, bir gazetenin Türkiye baskısında ve ayrıca Ortak Birliklerin Yönetim Kurullarına ve temsilcilere taahhütlü mektupla yapılır. Bu çağrının Genel Kurul'dan 30 gün önce ve gündemle birlikte yapılması şarttır. Çağrının yapıldığı gün ve toplantı günü sürenin hesabında dikkate alınmaz. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde yapılacak olan sonraki toplantının tarihi, saati ve yeri açıklanarak yeni bildirime gerek kalmaksızın bir defada duyuru yapılabilir. Toplantılar arasında en az yedi en fazla otuz gün süre bulunması gerekir. İlanların bir örneği toplantıdan en az 10 gün önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir ve toplantı için Bakanlık Temsilcisinin görevlendirilmesi istenir.


TOPLANTI VE KARAR VERME YETER SAYISI

MADDE 20. Toplantı, Merkez Birliği Genel Başkanı veya vekili tarafından açılır. Genel Kurulu yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ile iki yazman seçilir. Başkanlık divanına. Yönetim Kurulu üyelerinden ve Denetçilerden herhangi biri seçilemez. Genel Kurul toplantısının açılabilmesi için toplam temsilci sayısının en az yarıdan bir fazlası ve bir temsilci ile temsil edilse dahi Ortak Birliklerin yarıdan bir fazlasının bulunması şarttır. Birinci toplantıda bu yeter sayı yoksa Genel Kurul 15 gün sonraya ertelenir. İkinci (toplantıda toplam temsilci sayısının 1/4'ünden aşağı olmamak koşulu ile başkaca yeter sayı aranmaz. Kararlar, karar anında hazır bulunan temsilcilerin çokluğu ile verilir. Ancak, Merkez Birliğinin dağılması veya başka bir Merkez Birliği ile birleşmesi ve Ana sözleşmenin değiştirilmesi hakkındaki kararlarda fiilen kullanılan oyların 2/3 çoğunluğu, ek ödeme yükümleri ihdası hakkında alınacak kararlar için ise bütün temsilcilerin 3/4'nün müşterek oyları gereklidir. 1163 Sayılı Yasanın 52. Maddesi hükmü saklıdır. Genel Kurul'un bütün kararlarıyla, toplantıda temsil edilmiş ortak Birliklerin hazır bulunan temsilcilerinin adlan yazmanlar tarafından tutanaklara geçirilir ve altlan Başkan, Başkan Vekili ve Yazmanlar ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanır.


YÖNETİM KURULU

MADDE 21. Yönetim Kurulu, Yasa ve Ana sözleşme hükümleri içinde Merkez Birliğinin faaliyetlerini yürüten ve onu temsil eden yürütme organıdır. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'ca Ortak Birlik Temsilcileri arasından 4 yıla kadar seçilen en az 5 üyeden oluşur ve asil üye sayısı kadar yedek seçilir. Yönetim kuruluna seçilecek temsilcilerin kooperatifler kanunundaki şartlan taşımaları şarttır. Ancak yönetim kurulu üyeliğine bir Birlikten en fazla bir temsilci seçilebilir. Her ne sebeple olursa olsun kooperatif ortaklığı veya Merkez Birliği Temsilciliği sıfatım yitiren Yönetim Kumlu üyelerinin görevleri sona erer. Yönetim Kurulu'ndan kendi isteği ile ayrılan ya da süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeleri, yapacakları ilk toplantıda, kendi aralarından bir gene! Başkan ile dört Genel Başkan Yardımcısı seçerler. Genel Başkan Yardımcılarındaki görev bölümü Genel Başkanın önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca belirlenir. Genel Başkan ve Yardımcılarına murahhaslık verilebilir. Yönetim Kurulu en iz ayda bir defa olağan olarak toplanır. Ayrıca gereksin m olduğunda da toplanır. Özürsüz olarak üst üsle üç oh toplantıda bulunmayan üye çekilmiş sayılır. Toplantıların çağrısı gündemli olarak yapılır. Yönetim Kurulu'nca veriler
ve tarihi ile geçirilmesi ve toplantıda hazır bulunan üyeler tarafından imzalanması zorunludur. Verilen karara karşı görüşle olanlar veya çekimser kalan üyeler karar altına ne denini yazarak imza koyarlar.


YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 22. Yönelim Kurulu'nun ballıca görev ve yetkileri:

1)      Yasa ve Ana sözleşmeye göre Yönetim Kurulu'nun kararımı bağlı bulunan konular hakkında karar vermek,

2)      Defter, hesap ve kayıtların doğru olarak tutulmasını sağlamak, en az üç ayda bir mizanları görüşerek karara bağ-

3)      Bu Ana sözleşmenin 2. maddesindeki amaç ve çalışma konularının gerçekleşmesini sağlamak, önerilerine uymak,

4)      Merkez Birliğin amacını gerçekleştirmek üzere gereken kadroları oluşturmak, personel atamak ve ücretlerini saptamak,

5)      Yönetmelik hazırlamak ve uygulamak,

6)      Genel Kurul ı sunulacak önerilen raporları bilançolu yıllık gelir gider farkı he abını ve bütçeyi hazırlamak

7)      Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların gündemini saptamak ve toplantıya çağırmaktır yönetim Kurulu ayrıca tavsiye niteliğinde kararlar alarak uygulanacak politikaların belirlenmesine yardımcı olmak üzere Ortak Birliklerin baş kanlarını uç ayda bir toplantıya çağırır Başkanlar Kurulu toplantısının gündemi ile tarihi ve yeri Yönetim Kurulunca belirlenir.

 


YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU VE HAKKI HUZURU

MADDE 23. Yönetim Kurulu, Merkez Birliğinin yönetimi için gereken titizliği gösterir ve Merkez Birliğinin gelişmen yolunda çaba harcar. Yönetim Kurulu kendi Tutanakları ile Genel Kurul tutanaklarının gerekli defterlerin ve ortak listelerinin düzenli hazırlanıp, saklanmasından ve yıllık bilânçonun yasal hükümlerine göre hazırlanıp, incelenmek üzere denetçilere verilmesinden sorumludur. Yönetim Kurulu üyeleri ile Merkez Birlik çalışanları kendi kurullarından ileri gelen zararlardan sorumludurlar. Suç oluş¬turan eylem ve hareketlerinden ve özellikle Merkez Bir liginin para ve malları, bilanço, tutanak, rapor ve başka evrak defter ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı 'Devlet Memurları' gibi ceza görürler. Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul'ca saptanacak miktarda aylık ücret veya toplantı başına hakkı huzur verilebilir.


DIŞARIYA KARŞI TEMSİL

MADDE 24. Merkez Birliğini dışarıya karşı Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu, Merkez Birliği'nin temsilini kısmen veya tamamen, Yönetim Kurulu üyelerinin bir kısmı ile çalışanlardan bir kısmına ayrı ayrı veya bir arada devredebilir. Birliği temsile yetkili şahıslardan ikisi, imzalarını ancak Merkez Birliği'nin unvanı altına koymak suretiyle Merkez Birliğini bağlarlar. Yönetim Kurulu Merkez Birliğini temsile yetkili kılınan kimselerin isimlerini, imzalarını ve bu yetkinin dayandığı kararların noterlikçe tasdikli örneğini Ticaret Siciline verir.


DENETÇİLER
MADDE 25. Merkez Birliğinin işlerini ve hesaplarını Genel Kurul adına devamlı olarak denetlemek üzere Ortak Birliklerin temsilcileri arasından veya dışardan üç yıl görev yapmak üzere Genel Kurul'ca en az üç asil ve asiller kadar da yedek denetçi seçilir. Denetçiliğe seçilecek kimselerin Yönetim Kurulu Üyelerinde aranan koşullan taşımaları zorunludur. Yönetim Kurulu üyelerinin usul ve füruunden biriyle, eş ve üçüncü derece dahil kan ve sihri hısımları de netçiliğe seçilemezler, seçilmişlerse derhal çekilmeye zorunludurlar. Denetçilerden birinin çekilmesi veya engelden dolayı görevinin sona ermesi halinde, diğer denetçiler Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere yedek denetçiyi çağırırlar.


DENETÇİLERİN ÇALIŞMA DÜZENİ VE DENETÇİLERE VERİLECEK ÜCRET

MADDE 26. Denetçiler, aşağıda belirtilen konularda çalışırlar. a) inceleme Yükümlülüğü Denetçiler Yönetim Kurulu işlemlerinin yani ana sözleşme ve Genel Kurul kararlarının uygun olup olmadığını işletme he abı ile bilançonun defterlere uygunluk halinde bulunup bulunmadığını defterlerin düzenli bir şekilde tutulup tutulmadığını ve isletmenin neticelen ile uyulması gerekli hükümlere göre işlem yapılıp yapılmadığını incelemekle yükümlüdürler
b) Rapor Düzenlenmesi : Denetçiler her yıl yazılı bir raporla beraber tekliflerini Genel Kurul'a sunmakla yükümlüdürler. Ayrıca yıl içinde en az 3 ayda bir Merkez Birliğinin işlerini ve hesaplarını denetleyerek, görülen noksanlıkları ve düzensizlikleri raporlarında belirtirler. De-netçiler-, görevleri çerçevesinde işlerin yürütülmesinde gör¬dükleri eksiklikleri Yasa ve Ana sözleşmeye aykırı hareketleri, bundan sorumlu olanların bağlı bulundukları organa ve gerekli hallerde aynı zamanda Genel Kurula haber vermekle yükümlüdürler. Denetçiler, Yönetim ve Genel Kurul toplantılarına katılırlar. Ancak, Yönetim Kurullarında oy kullanmazlar. Denetçilere gördükleri iş için Genel Kurulca belli edilecek miktarda aylık veya toplantı başına ücret


MERKEZ BİRLİK PERSONELİ

MADDE 27. Merkez Birliğinin işlerini yürütmek üzere, yeterli sayıda personel Merkez Birliği Yönetim Kurulunca atanır. Personelin, görev ve yetkileri ile özlük haklan ve unvanları Yönelim Kurulunca saptanır. İşe son verme de Yönetim Kurulu kararı ile olur.


BİRLİĞİN HESAPLARI İŞ YILI HESAP KESİMİ

MADDE 28. Hesap dönemi ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının son gününde biter. Yönetim Kurulu her yıl 31 Aralık tarihi itibariyle envanter yapar, bilançoyu ve gelir-gider farkı hesaplarını hazırlayıp Genel Kurul Toplantısından en az bir ay önce denetçilere verir. Denetçiler bunları en çok 10 gün içinde inceleyerek raporlar ile birlikte Yönetim Kuruluna iade ederler. Bilanço ve gelir-gider he¬sapları Genel Kurul Toplantısından en az 15 gün önce gündemle birlikte temsilcilere ve Birliklere Yönelim kurulunca gönderilir. Merkez Birliğinin merkezinde ortak temsilcilerin incelenmesine sunulur ve isteyenlere bir sureti


GELİR GİDER FARKLARI VE DAĞITIMI

MADDE 29. Bir yıllık faaliyet sonunda gelir-gider farkı olumlu ise bu gelir-gider farkının;

a)      % 20'si yedek akçeye, % 5'i fevkalade yedek akçe,

b)      %1'i 1163 sayılı yasanın 94. maddesi gereğince Sanayi ve Ticaret Bakanlığı emrindeki Tanıtma Ve Eğitim fonuna

c)      % 50'si yatırım ve geliştirme fonuna,

d)      % 14ü ortaklar ve Merkez Birliği personeli için sosyal yardım fonuna,

e)      % 10'u eğilim fonuna ayrılır. Merkez Birliği yalnız ortakları ile işlem yapar. Yönetim Kumlu Başkan ve Üyeleri ve Denetçilere gelir-gider far¬kından pay verilmez, sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaz, yedek akçeler ortaklara dağıtılamaz. Yıllık gelir-gider far¬kının olumsuz olması halinde, bu olumsuz fark yedek ak¬çelerden karşılanır. Olumsuz farkın yedek akçelerden karşılanamaması durumunda, bu açık, ek ödemelerle ya da ortak sermaye payları ile giderilir.

 

YATIRIM VE GELİŞTİRME FONU

MADDE 30. Bu fon Merkez Birliği'nin amaçlarının ger¬çekleştirilmesi için yapılacak yatırımlarda kullanılır.


FONUN GELİRLERİ

a)      Olumlu gelir-gider farkından ayrılacak % 50'lerden,

b)      Ortak Birliklerin yatırımlara katılma paylarından,

c)      Devlet kurumu ve diğer kuruluşlarca yapılacak yardım ve öteki bağışlardan meydana gelir.


SOSYAL YARDIM FONU

MADDE 31. Merkez Birliğinin personeli. Ortak Birliklerin personeli ve temsilcileri için yardım kuruluşları oluşturmak ve bunları işletmek amacı ile bir Sosyal Yardım Fonu tesis olunur. Bu fon olumlu gelir-gider farkından ayrılacak % 14'lerden meydana gelir.


EĞİTİM FONU

MADDE 32. Bu fon eğitim işlerinde kullanılır. MERKEZ BİRLİĞİNİN ORTAK BİRLİKLERİ DENETİMİ
MADDE 33. Merkez Birliğin, Birliklerin, kooperatiflerin faaliyeti, işlem ve hesaplan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ta¬rafından denetlenir. Bakanlık teftiş ve denetleme işleri için Merkez Birliği Teftiş Kurulunu da görevlendirebilir. Birlikler denetleme sonucunda verilecek talimata uymak zorundadır. Merkez Birliği, ortak birlikleri ve kooperatifleri devamlı olarak denetler.

 

BÖLÜM VI


MERKEZ BİRLİĞİNİN DAĞILMASI

Birleşme ve Devir :

MADDE 34. Genel Kurul, Merkez Birliğin konu ve amaçları ile ilgili diğer bir Merkez Birliğiyle birleşmesine veya bir kamu tüzel kişisine, ya da herhangi bir derneğe devredilmesine karar verebilir. Bu hallerde 1163 sayılı kanunun 84'ncü ve 85'nci maddelerine göre işlem yapılır.

Dağılma Sebepleri :

Madde 35. Merkez Birliği aşağıdaki hallerde dağılır.

 1. Ortak sayısının 1’den aşağı düşmesi halinde,
 2. Genel kurul kararıyla,
 3. İflasın açılmasıyla
 4. Kanunlarda öngörülen diğer hallerde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının mahkemeden alacağı karar üzerine,
 5. Diğer bir Merkez Birlikle birleşmesi veya devralınması suretiyle,
 6. Üç yıl Olağan Genel Kurulunu yapmaması halinde,
 7. Amacına ulaşmak imkanının kalmadığının Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın tespiti halinde mahkemeden alacağı kararla, dağılır.


Tasfiye Kurulu :

MADDE 35. Tasfiye Kurulu Genel Kurul tarafından seçilecek en az 2 kişiden oluşur. Genel Kurul bu hususla Yönetim Kurulunu da görevlendirebilir. Genel Kurulca tasfiye kurulu için bir seçim veya görevlendirme yapılmadığı takdirde tasfiye işlerini Yönetim Kurulu yürütür. Bunlar Genel Kurulca her zaman azil edilebilir veya yerlerine yenileri tayin olunabilir.
Tasfiye kurulunun yukarıdaki fıkraya göre oluşturulmasına imkan bulunmaması halinde ortaklardan birinin başvurusu üzerine mahkemece tasfiye memurları atanabileceği gibi ortağın talebine istinaden, tasfiyeye memur kişilerin haklı sebepler dolayısıyla azil ile yerlerine yenilerinin atanmasına da karar verilebilir.


1163 sayılı kanunun değişik 56'ncı maddesinin 1'nci fıkrasının 3'ncü bendi ile 62'nci maddesi hükümleri tasfiye kurulu üyeleri hakkında da uygulanır.


Tasfiye kurulu üyelerine, tayin eden merci tarafından tespit edilecek miktarda ücret ödenir.
Yönetim Kurulu tasfiye memurlarına, Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirir.


Tasfiye Kurulunun Görevleri ve Tasfiyenin Yürütülmesi:

MADDE 36. Tasfiye Kurulu, tasfiye işlerinin biran önce bitirilmesi için çalışmakla yükümlü olup tasfiye işlemlerin ilişkin görevlerini aşağıdaki şekilde yürütür.


1. Dağılma, tasfiye kurulunca Ticaret Siciline tescil ettirilir ı. Ticaret Sicili Gazetesi ile mahalli bir gazetede birer hafi ara ile üç defa yaptırılacak ilanla alacaklılar tasfiyeden haberdar edilerek bir yıl içinde alacaklarını beyana davet edilir

2. Tasfiye süresince Merkez Birliği unvanı Tasfiye halinde ibaresi ilave edilerek kullanılır
3. Merkez Birlik Genel Kurulu aksine karar vermiş olmadıkça tasfiye memurları menkul mallan pazarlık veya açık artırma usulü ile satabilir. Gayri men küllerin satılma şekli genel kurul kararıyla belirlenir.

4. Tasfiye memurları göreve başladıkları zaman, Merkez Bir liginin dağılma kararının verildiği tarihteki durumu inceleyerek varlıktan, alacakları, borçlan gösterir bir envanter defteri ile açılış bilançosu hazırlar, ayrıca Merkez Birliğinin mevcut ortaklan ile bunların alacak ve borç durumlarını gösteren bir cetvel tanzim edilir.

5. Merkez Birliğinin eskiden başlamış olup ta henüz bitirilmemiş işlerinden tamamlanması mümkün olanlar tamamlanır, taahhütler yerine getirilir, alacaklar ve gerektiğinde ödenmemiş sermayeler tahsil edilir.

6. Birlik borçlarının mevcutlarından fazla olması halinde tasfiye memurları durumu mahkemeye bildirir

7. Tasfiye sırasında tasfiye kurulu kararlarının yer alacağı bir 22 tasfiye defteri tutulur. Tasfiyenin Yönetim Kurulunca yürütülmesi halinde Yönetim Kurulu karar defteri tasfiye def¬teri olarak kullanılır.

8. Tasfiyenin uzun sürmesi halinde her yıl sonu için ara bilançolar ve tasfiye sonunda kesin bilanço hazırlanır ve genel kurula sunulur

9. Gayrimenkul satışının görüşüleceği toplantılar hariç olmak üzere tasfiye süresince yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz.

10. Merkez Birliğinden alacaklı oldukları bilinenlerin alacak tutarları ile muaccel olmayan ve tartışmalı olan borçlara karşılık düşen meblağ notere tevdi olunur.

11. Birliğin borçlarının ve pay bedellerinin ödenmesinden sonra kalan miktar dağılmak anında kayıtlı ortaklar veya hukuki halefleri arasında ödenmiş sermayeleri ile orantılı olarak dağıtılır
P Tasfiyenin sona ermesi üzerine Merkez Birliği unvanının sicilden silinmesi tasfiye memurlarınca sicil memurluğun¬dan talep edilir


ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER, SİYASİ FAALİYET YASAĞI

MADDE 37. Merkez Birlik toplantılarında ve Merkez Birliği tesislerinde siyasi faaliyet gösterilemez, Merkez Birliği faaliyetleri siyasi amaçlara alet edilemez. Merkez Birliği, siyasi partilerden veya onlara bağlı kuruluşlardan herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez onlara maddi yardımda bulunamaz. Bu hükme aykırı hareket eden Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ve fiil Genel Kurulda vukuu bulmuşsa bunu mümkün kılan Genel Kurul Başkanı 1163 Sayılı Ya¬sanın 92. maddesi gereğince cezalandırılır.


TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİNE ATIF

MADDE 38- Bu Ana sözleşmede açıklık olmayan hususlarda İ163 Sayılı Kooperatifler Yasasının ve bu Yasanın 98. maddesi uyarınca Türk Ticaret Yasasının genel hükümleri ile anonim şirketlere ait hükümleri uygulanır.


MERKEZ BİRLİĞİNİN KURUCULARI

MADDE 39. Kurucu Birliklerin adı, merkezi, temsile yetkilinin adı soyadı, yüklenilen ortaklık payı, ödenen miktar ve temsilcilerin imzalan aşağıdadır.

 

 

 

 

 

 

 

ORTAK

BİRLİKLERİN ADI

BİRLİKLERİN MERKEZİ

TEMSİLE YETKİLİNİN ADI

001

Yapı Kooperatifleri Birliği

ANKARA

Murat KARAYALÇIN

002

S.S. Yeni Manisa Konut Ürelim Yapı Koop. Birliği

MANİSA

Muzaffer Ertuğrul DAYIOĞLU

003

S.S. Antalya Yeni Yerleşmeler Yapı Koop. Birliği

ANTALYA

Mustafa Çetin KAVA

004

S.S. Marmara Bölgesi Yapı Kooperatifleri Birliği

İSTANBUL

Oğuz SOYDAN

005

S.S Doğukent Konut Üretim Yapı Kooperatifleri Birliği

ELAZIĞ

Ercan AYHAN

006

S.S. Eminim Yapı Kooperatifleri Birliği

ERZURUM

İbrahim TAŞKESENLİGİL

007

S.S. Yenikent Konul Üretim

SÖKE

Mehmet SEMERCİ

008

S.S. Çatalca Konut Üretim Yapı Kooperatifleri Birliği

ÇATALCA - İSTANBUL

İsmail Fırat AYKUT

009

S.S. İzmit Yeni Yerleşmeler Yapı Kooperatifleri Birliği

İZMİT

Hüseyin Remzi ÇAKAR

010

S.S. Kuşadası Konut Üretim Yapı Kooperatifleri Birliği

KUŞADASI

Eyüp ÖZBAŞ

011

S.S. Dikili Konut Üretim Yapı Kooperatifleri Birliği

DİKİLİ - İZMİR

Osman Nuri ÖZGÜVEN

012

S.S. Muğla Merkez Yapı Kooperatifleri Birliği

MUĞLA

Ali Feridun CEYLAN

013

Burkent Konut Yapı Kooperatifleri Birliği

BURDUR

Nurhan ÇİFTÇİBAŞI

014

S.S. Kuğukent Konut Üretim Yapı Kooperatifi Birliği

ORDU

Avni ÖZEL

 

Web İstatistikleri

Bugün6
Dün42
Hafta6
Ay805
Tümü148653

(C) Arne