Amaç ve Çalışma Alanları

TÜRKKENT’in amacı, ortak birlik ve kooperatiflerin yararlarını korumak, amaçlarını gerçekleştirmeleri için çalışmalar yapmak, ortak kooperatif kuruluşların çalışmalarını denetlemek, eşgüdümü sağlamak, verimliliğini arttırmak, dış ülkelerle ilişkilerini düzenlemek, konut ve kent kooperatifçiliğinin gelişimine katkıda bulunmaktır.

 
Bu amaçları gerçekleştirmek üzere TÜRKKENT’in üstlendiği çalışma alanları şunlardır:

 

 • Kent kooperatifçiliği hareketinin ülke çapında yaygınlaşmasına ve gelişmesine katkıda bulunacak politikaları, yaklaşım biçimlerini ve ilkeleri belirleme yönünde çalışmalar yapmak,
 • Kentleşme, barınma ve konut sorunlarının çözümüne yönelik politikaların oluşturulmasına, belirlenmesine ve uygulanmasına katkı sağlayacak yönde çalışmalar yapmak,
 • Konut kooperatiflerinin ve üst örgütlerinin hem konut edinme hem de ortaklarının kentsel yaşamın bütün olanaklarından yararlanma ve kentin iktisadi, toplumsal, kültürel dinamiklerine etkin olarak katkıda bulunmalarını sağlayıcı sürekli örgütler niteliğine kavuşturulmasında yardımcı olmak,
 • Konut büyüklüklerinin belirlenmesinde yalnız iktisadi örgütlerin değil, gelenek ve göreneklerle ilgili yöresel farklılıkların gözetilme zorunluluğundan hareketle, yapıya uygun projelerin hazırlanmasını özendirmek ve desteklemek,
 • Türkiye’nin konut gereksinmesinin karşılanmasında yeterli ve maliyeti düşük arsa sağlanması için, merkezi ve yerel yönetimlerle sivil toplum örgütleri arasında işbirliği ve eşgüdümün sağlanmasına katkıda bulunmak,
 • Kentsel kooperatifçilik uygulamalarından sağlanan bilgi ve deneyimlerden yararlanılması için bilgi bankası oluşturmak,
 • Ortak birliklerin çalışmalarının düzenli ve verimli olmasını sağlamak üzere kooperatifçilik, konut ve kentleşmeyle ilgili yayınları izlemek, bu konularda ortakları bilgilendirmek ve yayınlar yapmak.
 • Kent kooperatiflerinin ortaklarını, yöneticilerini ve çalışanlarını eğitmek; yurt içinden ve dışından burslar sağlamak, kooperatif çalışmalarla gelişen ve değişen toplumun gereksinmeleri arasında uyum sağlamada kullanılmak üzere araştırmalar yapmak, bu amaçla Kent Kooperatifçiliği Araştırma ve Eğitim Birimi kurmak; bu yönde çalışan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu tür çalışmaları desteklemek,
 • Kent kooperatiflerinin tüm işleyiş aşamalarında güvenilir bir nitelik kazanmaları için sürekli denetim gerekli olduğundan Birlik düzeyinde denetim organlarının oluşturulmasın ve adı geçen birimlerin, yönetsel parasal ve teknik açıdan gelişmelerine yardımcı olmak,
 • Ortak Birliklerin hukuki sorunlarının çözülmesine yönelik olarak merkezi hukuk bürosu oluşturmak,
 • Bir öz denetim anlayışı uyarınca ortak birliklerin hesap ve işlemlerini denetlemek için teftiş kurulu oluşturmak,
 • Ortak birliklerin yurt içi ve yurt dışı kredi arayışlarında ve gerektiğinde Birliklerin finansman gereksinmelerini karşılamak üzere yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan kredi sağlamalarında yardımcı olmak,
 • Kooperatifler Bankasının kuruluşuna önderlik etmek, kurulması halinde ortak olmak,
 • Gerektiğinde birliklerin ve bağlı kooperatiflerin kullanacakları ortak yapı elemanlarını üretmek için sınai yatırımlarına girmek, aynı amaçla kamu ve özel kuruluşlarla ortaklıklar kurmak, her türlü  yapı elemanları ve malzemeleri; iç ve dış alım-satım konularında faaliyetlerde bulunmak, yurt içi ve yurt dışı firmaların temsilciliklerini üstlenmek, bu amaçlar için şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak ya da devir almak, bu konularda gerekli diğer işlemleri yapmak,
 • Gerek Merkez Birliğinin ve Ortak Birliklerin gereksinmelerini karşılamak üzere konut, sosyal tesis ve öteki yatırımlar için taşınmaz mallar almak, satmak, ipotek etmek, mevcut kaynakların değerlendirilmesine yönelik menkul mallar almak, satmak, ipotek etmek, mevcut kaynakların değerlendirilmesine yönelik menkul mallar almak ve satmak vakıf kurmak bu konuda gerekli işlemleri yapmak,
 • Ortak Birliklerle Merkez Birliğinde çalışan personelin toplumsal güvenlik ve çalışma koşullarını iyileştirici çalışmalar yapmak,
 • Gerektiğinde Ortak Birliklerin tüm sigorta hizmetlerini üstlenmek üzere sigorta şirketi kurmak, ortak olmak yada sigorta acenteliği yapmak,
 • Merkez Birliğin kent kooperatifçiliği amaçları ve çalışma alanları yönünde girişeceği işlerin gerektirdiği durumlarda fonlar oluşturmak ve işletmek,
 • Türkiye Milli Kooperatifler Birliği’ne üye olmak,
 • Uluslararası düzeyde genel amaçlar doğrultusunda ilişkiler kurmak Uluslararası Kooperatifler Birliği’ne, kentleşme, konut ve kredi ile ilgili diğer uluslararası kuruluşlara üye olmak,
 • Merkez Birliği’nin amaçları doğrultusunda gerekli her türlü diğer işleri ve çalışmaları yapmak.

Web İstatistikleri

Bugün6
Dün42
Hafta6
Ay805
Tümü148653

(C) Arne